Verkeerssituatie bouw nieuwe school

Er is veel contact met de gemeente vanuit bewoners en vanuit de buurtvereniging. We hebben nu een reactie vanuit de gemeente, nadat er veel meldingen zijn gedaan over de veiligheid rondom het bouwterrein van de nieuwe school. Ook na overleg met de wijkagent zijn er onveilige situaties in kaart gebracht. Hieronder de reactie van de gemeente.

“Enkele weken geleden is de bouw van de nieuwe basisschool gestart in Huysackers. Een nieuwe wijk waar nog volop wordt gebouwd aan woningen. 

De gemeente stelt alles in het werk om in overleg met betrokken partijen de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te garanderen. In de Veldacker, wordt de tijdelijke bouwweg vervangen door definitieve straatinrichting. De parkeerplaatsen voor de tijdelijke school zijn verplaatst naar de zijkant van de Veldacker. De Roskam vanaf de rotonde Zilverbaan is de centrale ontsluiting van Huysackers. Dit blijft een bouwweg tot dat ook de woningen in de rest van Huysackers zijn gebouwd. De nieuwe parkeersituatie, in combinatie met bouwwerkzaamheden en het halen en brengen van kinderen naar school, is niet ideaal maar van tijdelijke aard. Het leidt tijdelijk tot extra drukte en mogelijk onveilige situaties. 

Met de aannemer van de nieuwe school is afgesproken dat aan- en afvoerend bouwverkeer plaats vindt via de Roskam. Echter blijft de Veldacker de enige weg voor vrachtverkeer van en naar bouwkavels aan de zuidzijde (Haverhoeve).

We gaan met de school in gesprek over de huidige situatie. We constateren dat er nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de aangelegde parkeervoorzieningen. Men parkeert/stopt op de weg zelf, wat overige verkeersdeelnemers belemmert. Op korte termijn zullen extra openbare parkeerplaatsen beschikbaar komen in de Veldacker om de parkeerdruk te verlichten. Daarnaast willen we de civiele aannemer opdracht geven om het voetpad ten westen van de Veldacker aan te leggen zodat een veilige looproute ontstaat vanuit de wijk. Voor het halen en brengen van kinderen met de auto gaan we in overleg met het schoolbestuur kijken of we een kiss & ride strook vóór de tijdelijke school kunnen creëren in combinatie met éénrichtingsverkeer voor auto’s. Onderstaande afbeelding maakt deze maatregelen inzichtelijk.

Wij als gemeente blijven de ontwikkelingen monitoren en gaan het gesprek voeren met schoolbestuur, kinderopvang organisaties en omgeving van de (tijdelijke)school. 

Met uw hulp, begrip en geduld, wil de gemeente de tijdelijke overlast tot een minimum beperken. Hartelijk dank voor uw medewerking.”